Sylwetka absolwenta

Poniżej przedstawiona jest sylwetka absolwenta studiów I stopnia (specjalność: Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód) oraz studiów II stopnia (specjalność: Akwakultura i ochrona środowiska wodnego) na kierunku Zootechnika> realizowanego na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

I stopień – specjalność: Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód

Absolwent tej specjalności ma znajomość anatomii, fizjologii, genetyki i ekologii oraz środowiska życia ryb. Zna systematykę tej grupy zwierząt i potrafi identyfikować występujące w Polsce gatunki. Uzyskuje kwalifikacje w zakresie technologii chowu i hodowli ryb z uwzględnieniem technik sterowania rozrodem i intensyfikacji produkcji poszczególnych gatunków ryb. Posiada znajomość procesów zachodzących w środowisku wodnym i ma świadomość wpływu gospodarstw rybackich na ekosystemy. Zna podstawowe techniki połowu ryb, zasady budowy i działania narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach rybackich. Rozumie zasady dobrostanu i higieny ryb. Potrafi ocenić zdrowotność ryb i dobrać właściwe metody prewencyjne i pielęgnacyjne. Posiada wiedzę na temat żywienia ryb oraz potrafi dobrać i zaplanować systemy żywienia dla poszczególnych gatunków i różnych poziomów intensyfikacji produkcji. Rozróżnia akwakulturę, gospodarkę rybacko-wędkarską oraz rybołówstwo jako odmienne segmenty rybactwa śródlądowego. Potrafi dopasować model gospodarki rybackiej do specyfiki akwenu. Rozumie zagrożenia związane z nadmierną eksploatacją zasobów wodnych oraz zna środki poprawiające retencję wód. Zna prawne, w tym weterynaryjne uwarunkowania prowadzenia działalności rybackiej oraz zasady zrównoważonego korzystania z wód, ze szczególnym uwzględnieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej.

II stopień – specjalność: Akwakultura i ochrona środowiska wodnego

Absolwent tej specjalności posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu struktury i zasad funkcjonowania ekosystemów wodnych. Dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zagadnień zanieczyszczeń wód, metod ich monitorowania i oceny, oceny innych zagrożeń antropogenicznych. Posiada szeroką wiedzę na temat ochrony bioróżnorodności gatunkowej i siedliskowej w zakresie ekosystemów wodnych. Posiada umiejętność zaprojektowania i prowadzenia nowoczesnej akwakultury, niezbędną w działaniach renaturyzacyjnych związanych z koniecznością poprawy stanu wód zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Nabywa wiedzę niezbędną do kierowania i zarządzania gospodarstwem rybackim, jak również umiejętności pracy laboratoryjnej.

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie