Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa na studiach stacjonarnych I stopnia trwa 8 tygodni (4 tygodnie po II semestrze studiów i 4 tygodnie po IV semestrze), natomiast praktyki zawodowe na studiach niestacjonarnych 6 tygodni (3 tygodnie po II semestrze i 3 tygodnie po IV semestrze).

Praktyki zawodowe na studiach I stopnia

Stanowią one integralną część procesu przygotowania studenta do pracy zawodowej w charakterze inżyniera, specjalisty z zakresu Ichtiologii i rybactwa śródlądowego, a w powiązaniu z treściami kształcenia z zakresu przedmiotów kierunkowych ma przygotować go do samodzielnej pracy w przedsiębiorstwach związanych z chowem i hodowlą ryb czy instytucjach działających na rzecz ochrony środowiska wodnego. Praktyki mogą się odbywać w gospodarstwach rybackich, jednostkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej lub innych jednostkach organizacyjnych, o ile charakter odbywanych przez studenta praktyk będzie bezpośrednio związany z ichtiologią, rybactwem śródlądowym lub ochroną wód, przy czym student zobowiązany jest spędzić przynajmniej 4 tygodnie (3 tygodnie – w przypadku studiów niestacjonarnych) na praktyce w gospodarstwie stawowym. Praktyki mogą być również realizowane w Rybackiej Stacji Doświadczalnej Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa UR.

Możliwe jest ponadto odbywanie praktyk zagranicznych, w organizacji których pomocy udziela uczelniane Biuro Współpracy Międzynarodowej. W trakcie praktyki student może gromadzić dokumentację na potrzeby realizacji pracy dyplomowej (jeżeli wymaga tego specyfika pracy). Praktyka jest zaliczana na podstawie obserwacji aktywności studenta podczas jej trwania i zatwierdzana przez koordynatora praktyk.

Ponadto w ramach przedmiotów kierunkowych realizowanych na III i IV semestrze studiów część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w formie praktyki odbywającej się na terenie Rybackiej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie studenci aktywnie uczestniczyć będą w rutynowych czynnościach związanych z prowadzeniem gospodarstwa stawowego (żywienie ryb, odłowy, przeprowadzanie tarła, konserwacja i nawożenie stawów, naprawa sieci rybackich i innych narzędzi połowowych, badanie liczebności i struktury gatunkowej pokarmu naturalnego ryb) lub na pobliskich rzekach, na których będą uczestniczyć w zabiegach związanych z gospodarką rybacko-wędkarską na wodach otwartych

Praktyki zawodowe prowadzone są w najlepszych i nowoczesnych ośrodkach, tak w zakresie rybactwa, jak i ochrony wód. Studenci Rybactwa regularnie odbywają swoje praktyki w następujących ośrodkach:
– Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Rutkach,
– gospodarstwa pstrągowe w Łopusznej, Czarnym Dunajcu, Rożnowie i wiele innych,
– Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu,
– Rybacka Stacja Doświadczalna Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa w Krakowie-Mydlnikach,
– Zakład Hodowli Pstrąga „Mylof”,
– laboratoria oczyszczalni ścieków w wielu miastach,
– laboratoria Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w wielu miastach,
– laboratoria Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
– Urzędy Wojewódzkie, Miejskie i Gminne – wydziały odpowiednie dla specjalności rybackich i związanych z ochroną środowiska wodnego,
– praktyka jeziorowa: zbiornik zaporowy Dobczyce.

Możliwe są również praktyki zagraniczne w zakresie użytkowania i ochrony zasobów wodnych oraz gospodarki rybackiej i przetwórstwa rybnego (np. w Norwegii, Holandii, na Alasce, dostępne są inne kraje UE w ramach programu ERASMUS).

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie