Studia stacjonarne

Celem kształcenia na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe (studia stacjonarne) jest przekazanie przyszłym absolwentom nowoczesnej wiedzy zawodowej i umiejętności kreatywnego stosowania jej w praktyce, w powiązaniu z kwalifikacjami z zakresu komunikacji społecznej w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz przygotowywanie kadry do pracy w instytucjach związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, zdolnej do sprostania współczesnym wymaganiom zrównoważonego rozwoju opartego na ekologicznych zasadach gospodarowania i korzystania z zasobów Ziemi, co jest jednym z głównych celów przyświecających Uczelni.

Studia stacjonarne I stopnia

Powołanie studiów I stopnia (inżynierskich) na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe uzasadnione było koniecznością przygotowania specjalistów, zdolnych podjąć zadania racjonalnego zarządzania gospodarką rybacką w zakresie rybactwa stawowego, czy rybactwa na wodach otwartych. Celem dydaktycznym kierunku jest przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych w zakresie ichtiologii i rybactwa śródlądowego oraz ochrony ekosystemów wodnych. Absolwent stopnia I powinien mieć przygotowanie w zakresie znajomości warunków i sposobów eksploatacji ryb w wodach śródlądowych oraz chowu i hodowli ryb przy wykorzystaniu różnych technologii produkcji. Powinien posiadać wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz znać zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych, konieczne dla prowadzenia racjonalnej gospodarki, zrównoważonej pod względem wielkości produkcji, jakości produktu oraz ochrony środowiska. Ponadto powinien umieć rozwiązywać problemy zawodowe, korzystać z fachowej literatury naukowej z zakresu problematyki rybackiej, komunikować się pisemnie i ustnie z innymi pracownikami oraz posiadać umiejętność pracy w zespole. Nieodłącznym elementem kształcenia jest opanowanie języka obcego, szczególnie w zakresie terminologii specjalistycznej, a także posiadanie umiejętności posługiwania się technikami komputerowymi w zakresie tworzenia komputerowych baz danych. Efekty kształcenia realizowane w ramach nowego kierunku studiów uwzględniają misję i strategię rozwoju Uniwersytetu Rolniczego. Ogólnoakademicki charakter programu nauczania wpisuje się w misję Uniwersytetu, który tworzy nowoczesną przestrzeń edukacyjną w oparciu o wysokie standardy europejskie i międzynarodowe. Poza wykładami, program studiów przewiduje praktyczne formy zajęć w gospodarstwie produkcyjnym Doświadczalnej Stacji Rybackiej, na wybranych rzekach województwa małopolskiego, w specjalistycznie wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego, badawczo-analitycznego oraz umiejętności pracy w zespole. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia jest udokumentowany dorobek naukowy kadry dydaktycznej, świadczący o nowatorskim charakterze prowadzonych przez nią badań wpisujących się w najnowsze trendy nauki na poziomie światowym. Ukończenie specjalistycznych i nowoczesnych studiów umożliwi kandydatom swobodne aplikowanie na studia II stopnia, jak też staranie się o pracę w kraju i za granicą.

Zobacz program studiów I stopnia

Studia stacjonarne II stopnia

Celem dydaktycznym specjalności Inżynieria ekosystemów wodnych na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe jest wykształcenie absolwentów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień ichtiologii, gospodarki rybackiej oraz ochrony wód, oparte na podstawach nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym.

Zobacz program studiów II stopnia

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie