Plan studiów podydplomowych

Lp Moduł/temat Typ/ECTS Liczba h
1 Podstawy biologii ryb 2 14h
a Anatomia ryb W+Ć 6
b Klasyfikacja i podstawy oznaczania gatunków krajowych ĆW 4
c Fizjologia ryb W+Ć 6
d Etologia ryb SEM 4
       
2 Podstawy ekologii ryb 2 8 h (1 dzień)
a Ekologia wód płynących WYK 2
b Ekologia jezior i zbiorników zaporowych SEM 2
c Sieci troficzne w ekosystemach wodnych ĆW 2
d Podstawy ekologii populacyjnej ĆW 2
       
3 Techniki rozrodu ryb 2 8 h (1 dzień)
a Hormonalna stymulacja dojrzewania płciowego i rozrodu ĆW 3
b Naturalne tarło ryb SEM 1
c Sztuczne tarło ryb ĆW 2
d Bioinżynieria w rozrodzie ryb – manipulacje płcią i ploidalnością SEM 2
       
4 Żywienie ryb 2 8h (2 dni)
a Fizjologia żywienia ryb WYK 2
b Pasze proste i komponowane SEM 2
c Preliminowanie zapotrzebowania na pasze SEM 2
d Wymogi żywieniowe wybranych gatunków ryb SEM 2
       
5 Chów i hodowla karpia 2 16 h (2 dni)
a Biologia i zalety hodowlane karpia WYK 2
b Urządzenia hydrotechniczne i narzędzia stawowe w gospodarstwie karpiowym WAR 3
c Podnoszenie wydajności stawów SEM 4
d Metody produkcji karpia SEM 4
e Chów i hodowla karpia Koi SEM 1
f Harmonogram prac w gospodarstwie karpiowym SEM 2
       
6 Technologia produkcji ryb łososiowatych 2 16 h (2 dni)
a Chów i hodowla pstrąga tęczowego W+Ć 8
b Chów i hodowla łososia atlantyckiego i łososi pacyficznych WYK 4
c Inne ryby łososiowate – chów, hodowla i znaczenie gospodarcze WYK 2
d Sea ranching i gospodarowanie populacjami w wodach otwartych WYK 2
       
7 Technologie produkcji innych gatunków ryb 2 10h (1dzień)
a Metody chowu ryb dodatkowych w gospodarstwach karpiowych WYK 2
b Produkcja materiału zarybieniowego WYK 2
c Technologia produkcji jesiotrów WYK 2
d Wylęgarnictwo i larwikultura wybranych gatunków ryb W+Ć 4
       
8 Nowoczesne systemy produkcji ryb 2 12 h (2 dni)
a Zagrożenia dla środowiska ze strony produkcji rybackiej SEM 2
b Zintegrowane systemy akwakultury WYK 4
c Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych akwakultury SEM 2
d Chów ryb w zamkniętych obiegach wody (RAS) WYK 2
e Hodowla ekologiczna i certyfikacja produktów rybnych WYK 2
       
9 Choroby ryb 2 8 h (1 dzień)
a Diagnostyka najważniejszych jednostek chorobowych w akwakulturze słodkowodnej ĆW 2
b Profilaktyka w akwakulturze WYK 2
c Chemioterapeutyki stosowane w akwakulturze słodkowodnej WYK 2
d System nadzoru weterynaryjnego w Polsce SEM 2
       
10 Gospodarka rybacka na wodach otwartych 2 10 h (1 dzień)
a Rybactwo na rzekach, jeziorach i zbiornikach zaporowych WYK 5
b Techniki połowu ryb i podstawy sieciarstwa ĆW 3
c Gospodarka rybacko-wędkarska SEM 1
d Organizacja łowisk specjalnych SEM 1
       
11 Degradacja i rewitalizacja wód śródlądowych 2 8 h (1 dzień)
a Degradacja i rekultywacja jezior WYK 2
b Regulacja i renaturyzacja rzek WYK 2
c Podstawy ochrony i rewitalizacji obszarów wodno-błotnych WYK 2
d Urządzenia zapewniające migrację ryb w wodach płynących SEM 2
       
12 Monitoring środowiska wodnego 2 10 h (1 dzień)
a Cele i zadania monitoringu przyrodniczego. WYK 1
b Metody i zakres monitoringu. SEM 4
c Monitoring stanu ekologicznego na potrzeby Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) SEM 2
d Monitoring gatunków i siedlisk Natura 2000 WYK 2
e Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOS) SEM 1
       
13 Prawo wodne i rybackie 2 8 h (1 dzień)
a Operat wodno-prawny WYK 2
b Operat rybacki SEM 2
c Obręby hodowlane i obręby ochronne WYK 1
d Obowiązki użytkownika rybackiego WYK 1
e Sprawozdawczość rybacka SEM 1
f Zarządzenie ryzykiem powodziowym SEM 1
       
14 Polityka rybacka w Unii Europejskiej 1 8 h (1 dzień)
a Program operacyjny „Rybactwo i morze 2014-2020” WYK 4
b Lokalne Grupy Rybackie (LGR) SEM 2
c Perspektywy rozwoju rybactwa w Unii Europejskiej SEM 2
       
15 Ekonomika rybacka 1 2 h
    SEM 2
       
16 Seminarium dyplomowe 2 8 h (1 dzień)
    SEM 8
  SUMA ECTS/SUMA GODZIN 30 160

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie