Witamy

Witamy na stronie poświęconej studiom na kierunku Rybactwo (specjalność Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego)

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie aktualnie prowadzi studia dwustopniowe na kierunku RYBACTWO:

 • Studia I stopnia (inżynierskie) – specjalność Ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód
  • Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim. Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera.
  • Celem programu studiów na kierunku Rybactwo jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy z zakresu nauk podstawowych, pozwalającej na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, oraz danie im przygotowania z zakresu znajomości środowiska wodnego jako bazy produkcyjnej, ichtiofauny, warunków i sposobów eksploatacji ryb w wodach śródlądowych, chowu i hodowli ryb oraz ochrony środowiska wodnego. Ponadto kształcenie na tym kierunku ma umożliwić studentom uzyskanie pogłębionej znajomości ochrony i rekultywacji środowiska lądowego oraz środowisk wodnych, umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, znajomości praw rynku i nowoczesnego marketingu w gospodarce rybnej, sprawności w biegłym posługiwaniu się środkami informatycznymi, zwłaszcza w zakresie kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej. Ważnym elementem kształcenia akademickiego z zakresu rybactwa jest uzyskanie przez słuchaczy odpowiedniego zakres wiedzy humanistycznej i dobrej znajomości języka obcego.
  • Kierunek Rybactwo jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Ochrona środowiska wodnego (Ramowa Dyrektywa Wodna i inne programy) jest wiodącą w Unii Europejskiej i daje szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy. Przed absolwentami tego kierunku istnieją też duże możliwości podjęcia pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak też w organach rządowych i samorządowych różnego szczebla. Dotyczy w szczególności realizacji długofalowych programów unijnych, jak np. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo – realizacja projektów ochrony i rozwoju zasobów wodnych czy też funduszy strukturalnych, w których zakłada się także stymulowanie rozwoju rybactwa oraz ochronę wód w bardzo szerokim ujęciu. Zatrudnienie oferują także oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Pracę można znaleźć również w rozwijającym się coraz dynamiczniej sektorze prywatnej gospodarki stawowej.


 • Studia II stopnia (magisterskie) – specjalność Akwakultura i ochrona środowiska wodnego
  • Studia II stopnia trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.
  • Celem kształcenia na studiach II stopnia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu rybactwa oraz poszerzenie jej o wiedzę dotyczącą ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania środowiskiem wodnym. Absolwenci studiów magisterskich posiadają umiejętności umożliwiające podjecie pracy w instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach ochrony środowiska, administracji państwowej i samorządowej czy instytucjach zintegrowanego zarządzania.

Więcej informacji na temat studiów na kierunku Rybactwo znaleźć można na stronie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR – http://whibz.ur.krakow.pl/