Rekrutacja

Rekrutacja na kierunek Zootechnika (specjalność Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód – ) na rok akademicki 2018/2019:

Rekrutacja na studia I stopnia (studia inżynierskie)

Rekrutacja na studia I stopnia (stacjonarne oraz zaoczne) rozpocznie się 1 czerwca 2018.

Limit przyjęć na studia stacjonarne:  30  osób

Kandydaci na studia pierwszego stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Zootechnika chcący kształcić się na specjalności Gospodarka rybacko-wędkarska i ochrona wód są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje liczba uzyskanych punktów z przedmiotów rekrutacyjnych ze świadectwa maturalnego z jednego z wymienionych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony): biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka, fizyka z astronomią.
Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala liczbę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów. Rejestracja kandydatów odbywa się na stronie internetowej uczelnianego systemu ERK. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej i wstępnym zakwalifikowaniu na studia I stopnia, składane są dodatkowe dokumenty, wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz 1 przedmiot do wyboru:
– biologia
– matematyka
– chemia
– informatyka
– geografia

1% = 1 pkt. (poziom podstawowy x 0,7, poziom rozszerzony x 1,0)
Zwolniony na świadectwie dojrzałości w części pisemnej = maksymalna liczba punktów
Laureaci i finaliści szczebla centralnego Olimpiady Biologicznej = maksymalna liczba punktów

Rekrutacja na studia II stopnia (studia magisterskie)

Najbliższa rekrutacja na studia II stopnia (stacjonarne i zaoczne) odbędzie się w lutym 2019 roku.

Kandydaci na studia drugiego stopnia  (studia magisterskie) na kierunku Zootechnika chcący kształcić się na specjalności Akwakultura i ochrona środowiska wodnego są przyjmowani na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy. O przyjęciu na studia, w ramach limitu miejsc, decyduje średnia ocen ze studiów I stopnia i ocena uzyskana na dyplomie studiów I stopnia. Rejestracja Kandydatów odbywa się na stronie internetowej uczelnianego systemu ERK. Po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej i wstępnym zakwalifikowaniu na studia II stopnia, składane są dodatkowe dokumenty, wymagane w postępowaniu rekrutacyjnym.

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie