Praca

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe jest kierunkiem interdyscyplinarnym, a tematyka ochrony środowiska wodnego (dyrektywa wodna i inne programy) jako wiodąca w Unii Europejskiej daje szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy w Polsce i wielu krajach UE. Praca po ukończeniu kierunku możliwa jest w szeregu firm działających w obszarze rybactwa a także w instytucjach administracji centralnej i samorządowej.

Praca po studiach I stopnia

Absolwent studiów inżynierskich niniejszego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy w  gospodarstwach stawowych, farmach rybnych, wylęgarniach ryb, zakładach przetwórczych, instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach, firmach biotechnologicznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zatrudnienie znaleźć może również w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak też w instytucjach administracji publicznej czy samorządu terytorialnego, przy realizacji projektów z zakresu ochrony i eksploatacji zasobów wodnych, funduszy strukturalnych, w których zakłada się stymulowanie rozwoju rybactwa oraz ochronę wód w bardzo szerokim ujęciu. W trakcie kształcenia absolwent powinien zostać przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Praca po studiach II stopnia

Absolwent studiów magisterskich niniejszego kierunku jest przygotowany do utworzenia, kierowania i rozwijania działalności dowolnej gałęzi produkcji gospodarki stawowej, lub rzecznej, do pracy w farmach rybnych, wylęgarniach ryb, zakładach przetwórczych, instytucjach naukowo-badawczych, laboratoriach, firmach biotechnologicznych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Zatrudnienie znaleźć może również w instytucjach administracji publicznej czy samorządu terytorialnego, przy realizacji projektów z zakresu ochrony i eksploatacji zasobów wodnych, funduszy strukturalnych, w których zakłada się stymulowanie rozwoju rybactwa oraz ochronę wód w szerokim ujęciu. W trakcie kształcenia absolwent powinien zostać przygotowany do obsługi specjalistycznej aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Program nauczania studiów I i i II stopnia kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe obejmuje treści związane z produkcją zwierzęcą w wymiarze przekraczającym liczbę godzin wymaganą w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą, dzięki czemu absolwent tego kierunku nabywa uprawnienia do przejęcia i prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie