Rekrutacja na studia magisterskie na kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe

potokInformujemy, że dnia 15 stycznia 2017 roku rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie) na  kierunku Ichtiologia i rybactwo śródlądowe na rok akademicki 2017/2018.

Rejestracji kandydatów można dokonywać za pośrednictwem systemu Elektronicznej Rejestracji Kandydatów

Studia magisterskie na wyżej wymienionym kierunku w ramach specjalności Inżynieria ekosystemów wodnych trwają 3 semestry i obejmują między innymi zagadnienia z zakresu inżynierii rzecznej i renaturyzacji cieków wodnych, biomonitoringu wód, rekultywacji zbiorników, wędkarstwa i rekreacji czy akwakultury. Szczegółowy program studiów znajduje się na stronie Studia II stopnia.

 

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe – nowy kierunek studiów

Mamy przyjemność poinformować, iż od roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie rusza nowy kierunek studiów – Ichtiologia i rybactwo śródlądowe.

W ramach powyższego kierunku prowadzone będą trwające 7 semestrów studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)  oraz 3-semestralne studia II stopnia (magisterskie). Studia I stopnia kończą się napisaniem pracy i złożeniem egzaminu dyplomowego inżynierskiego, natomiast studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.

Informujemy, że kierunek Ichtiologia i rybactwo śródlądowe prowadzony będzie zarówno jako studia stacjonarne jak i w trybie studiów niestacjonarnych (studia zaoczne).

Rybactwo 2015/2016 – rekrutacja na studia

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Rybactwo. Studia trwają 7 semestrów. Rejestracja na studia potrwa  do 18 września 2015 r. do północy.  Kandydaci na studia na kierunku Rybactwo rejestrują się poprzez system Elektronicznej rejestracji Kandydatów na stronie https://erk.ur.krakow.pl/.

Jednocześnie informujemy, że limit miejsc na kierunku wynosi 24.

Kierunek Rybactwo – trwa rekrutacja na studia I stopnia

Informujemy, że trwa rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) na kierunek Rybactwo na rok akademicki 2013/2014.

Elektronicznej rejestracji kandydatów należy dokonywać poprzez system ERK znajdujący się pod adresem: https://erk.ur.krakow.pl/index.html

Zasady kwalifikacji: obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym); 1 przedmiot do wyboru spośród następujących przedmiotów:

 • biologia,
 • chemii,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • geografia.

Rekrutacja na studia I stopnia na kierunku Rybactwo

Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2012 roku uruchomiony zostanie system Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK) celem dla naboru kandydatów na studia I stopnia (studia inżynierskie) na kierunku Rybactwo w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2012/2013.
Rejestracja kandydatów na studia na kierunku Rybactwo potrwa do dnia 6 lipca 2012.
Jednocześnie informujemy, że osoby zdające tegoroczne egzaminy maturalne będą miały możliwość rejestracji do systemu ERK po uzyskaniu wyników egzaminów maturalnych, czyli od dnia 29 czerwca 2012 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znaleźć można pod adresem rekrutacja.ur.krakow.pl

Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku Rybactwo

Informujemy, iż 16 stycznia 2012 roku rozpocznie się rekrutacja na studia II stopnia (studia magisterskie) na kierunku Rybactwo. W ramach wyżej wymienionego kierunku studenci będą kształcić się na specjalności „Akwakultura i Ochrona Środowiska Wodnego”.

Program studiów II stopnia obejmuje między innymi takie przedmioty, jak :

 • Akwakultura w Polsce i na świecie
 • Bioinżynieria
 • Biologia morza
 • Budownictwo stawowe
 • Chów ryb drapieżnych w gospodarstwie karpiowym
 • Doradztwo rolnicze
 • Doświadczalnictwo rybackie
 • Ochrona środowiska wodnego
 • Profilaktyka i higiena w gospodarstwie stawowym
 • Przetwórstwo mięsa ryb
 • Rekultywacja zasobów wodnych
 • Szkodniki w akwakulturze

Rejestracji będzie można dokonywać za pośrednictwem systemu ERK (Elektroniczna Rejestracja Kandydatów), znajdującego sie pod adresem https://erk.ur.krakow.pl/

Witamy

Witamy na stronie poświęconej studiom na kierunku Rybactwo (specjalność Rybactwo śródlądowe i ochrona środowiska wodnego)

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie aktualnie prowadzi studia dwustopniowe na kierunku RYBACTWO:

 • Studia I stopnia (inżynierskie) – specjalność Ichtiobiologia, gospodarka rybacka i ochrona wód
  • Studia I stopnia trwają 7 semestrów i kończą się egzaminem inżynierskim. Absolwent otrzymuje tytuł inżyniera.
  • Celem programu studiów na kierunku Rybactwo jest zapewnienie studentom gruntownej wiedzy z zakresu nauk podstawowych, pozwalającej na zrozumienie procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym, oraz danie im przygotowania z zakresu znajomości środowiska wodnego jako bazy produkcyjnej, ichtiofauny, warunków i sposobów eksploatacji ryb w wodach śródlądowych, chowu i hodowli ryb oraz ochrony środowiska wodnego. Ponadto kształcenie na tym kierunku ma umożliwić studentom uzyskanie pogłębionej znajomości ochrony i rekultywacji środowiska lądowego oraz środowisk wodnych, umiejętności posługiwania się rachunkiem ekonomicznym, znajomości praw rynku i nowoczesnego marketingu w gospodarce rybnej, sprawności w biegłym posługiwaniu się środkami informatycznymi, zwłaszcza w zakresie kontroli i sterowania procesami technologicznymi w produkcji rybackiej. Ważnym elementem kształcenia akademickiego z zakresu rybactwa jest uzyskanie przez słuchaczy odpowiedniego zakres wiedzy humanistycznej i dobrej znajomości języka obcego.
  • Kierunek Rybactwo jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Ochrona środowiska wodnego (Ramowa Dyrektywa Wodna i inne programy) jest wiodącą w Unii Europejskiej i daje szerokie możliwości uzyskania atrakcyjnej pracy na terenie Polski i w wielu krajach Europy. Przed absolwentami tego kierunku istnieją też duże możliwości podjęcia pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak też w organach rządowych i samorządowych różnego szczebla. Dotyczy w szczególności realizacji długofalowych programów unijnych, jak np. Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo – realizacja projektów ochrony i rozwoju zasobów wodnych czy też funduszy strukturalnych, w których zakłada się także stymulowanie rozwoju rybactwa oraz ochronę wód w bardzo szerokim ujęciu. Zatrudnienie oferują także oczyszczalnie ścieków i stacje uzdatniania wody. Pracę można znaleźć również w rozwijającym się coraz dynamiczniej sektorze prywatnej gospodarki stawowej.


 • Studia II stopnia (magisterskie) – specjalność Akwakultura i ochrona środowiska wodnego
  • Studia II stopnia trwają 3 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej (magisterskiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera.
  • Celem kształcenia na studiach II stopnia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu rybactwa oraz poszerzenie jej o wiedzę dotyczącą ekonomicznych i prawnych uwarunkowań gospodarowania środowiskiem wodnym. Absolwenci studiów magisterskich posiadają umiejętności umożliwiające podjecie pracy w instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach ochrony środowiska, administracji państwowej i samorządowej czy instytucjach zintegrowanego zarządzania.

Więcej informacji na temat studiów na kierunku Rybactwo znaleźć można na stronie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UR – http://whibz.ur.krakow.pl/

Nowe specjalności rybackie na kierunku Zootechnika na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie